en bg
Metal - M
Metal - M
Metal - M
Metal - M
 
 
 

МЕТАЛ-М-СОФИЯ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073


На 26.06.2020г. между МЕТАЛ-М-СОФИЯ ООД и Министерство на икономиката се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, с което стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.073-1195-C01 с наименование „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.   

Общият бюджет на проекта е в размер на 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1500.00 лв. национално финансиране. Безвъзмездната помощ по проекта се предоставя с финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Целта на проекта е да осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.  

Срок на изпълнение: 3 месеца

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.073-1195-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕТАЛ-М-СОФИЯ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган. 

Дата: 29.06.2020 г.

 

 
 
Metal-M
    Начало         За компанията         Оборудване         Услуги         Продукти         Галерия         Видео         Контакти
Metal-M

Метал-М-София ООД,  тел. 02 / 814 5555,  факс 02 / 814 5500,  e-mail office@metal-m.bg